71-1280x853.jpg

1min3129

Η ντροπή είναι αρετή πού στολίζει τόν άνθρωπο καί δείχνει άνθρωπο μέ εύγένεια συμπεριφοράς, μέ ψυχική άνωτερότητα, πού προβάλλεται πρός τά έξω, πρός τό κοινωνικό σύνολο, πρός τούς άνθρώπους. Ή ένδυμασία τών άνθρώπων, άνδρών καί γυναικών, έχει έναν όρο, τή σεμνότητα. Αύτή ή σεμνότητα, ή ντροπή, δέν καταργεΐται ούτε τόν χειμώνα ούτε τό καλοκαίρι. Δέν έχει κανείς τό δικαίωμα νά τήν καταργήσει καί νά πει ότι ή γύμνια δέν σχετίζεται μέ τήν ντροπή, είναι μόδα.

Οί άρχαΐοι Έλληνες είχαν μία λέξη πού σήμαινε αύτό πού λέμε έμεΐς σήμερα ντροπή. Ή λέξη αύτή ήταν ή αιδώς. Τί σημαίνει αιδώς καί πώς άναλύεται; Είναι κάτι βαθύτερο καί γιά τήν άρχαιότητα άλλά καί γιά σήμερα.

Σημαίνει άξιοπρέπεια, μεγαλείο ψυχής, φιλότιμο, αίσθημα τιμής, πού όλα τονίζουν τήν άξια τής ντροπής.

Ή ντροπή είναι δώρο του Θεού στόν άνθρωπο. Φαίνεται αύτό άπό μερικά γεγονότα τής Αγίας Γραφής.

Ας θυμηθούμε τόν Άδάμ καί τήν Εϋα. Ό Θεός έγκαθιστά τούς πρωτοπλάστους στόν Παράδεισο (Γεν. β’ 25). Όμως τούς έβαλε έναν περιορισμό: «Δέν
θά φάτε άπό τόν καρπό αύτοΰ τού δέντρου. «Αν φάτε, θά πεθάνετε», τούς είπε. Αύτοί όμως έφαγαν, τούς παρέσυρε ό διάβολος. Τώρα δέν μιλούν μέ τόν Θεό, κρύβονται. Λένε στόν Θεό: «Είμαστε γυμνοί πώς μπορούμε νά Σέ δούμε;». Σάν νά έλεγαν: Ντρεπόμαστε νά παρουσιαστούμε έμπρός σου γυμνοί.

Μέ τήν άμαρτία έμφανίστηκε καί ή ντροπή. Μέ τήν ντροπή βοηθούσε ό Θεός τούς άνθρώπους νά καταλάβουν τό σφάλμα τους, νά συνέλθουν, νά μετανοήσουν.

Ό διάβολος όμως διέστρεψε τά πράγματα μέ τήν άμαρτία καί άφαίρεσε άπό τόν άνθρωπο τήν ντροπή. Τό βλέπουμε σέ άλλο γεγονός άπό τήν Παλαιά Διαθήκη. Ό Άδάμ καί ή Εϋα κάνουν δύο παιδιά, τόν Κάιν καί τόν Άβελ. Ό Κάιν σκοτώνει τόν Άβελ. Ό Θεός έρωτά τόν Κάιν: «Πού είναι ό άδελφός σου;». Ό Κάιν άπαντά: «Δέν ξέρω, μήπως είμαι φύλακας τού άδελφοΰ μου;». Απάντηση ξεδιάντροπη. Άμαρτία χωρίς συναίσθηση, χωρίς ντροπή.

Ας προχωρήσουμε καί σέ άλλο περιστατικό, πάλι άπό τήν Παλαιά Διαθήκη. Ένας νέος 17-18 έτών, ‘Εβραίος, πουλημένος άπό τά άδέλφια του στήν Αϊγυπτο, ό ’Ιωσήφ ό γυιός τοϋ Ιακώβ, είναι ύπηρέτης στον Πετεφρή (Γεν. λα’ 9). Ή γυναίκα τοϋ Πετεφρή ζητά νά συνάψει άνομες σχέσεις μαζί του. Ό Ιωσήφ λέει: «Πώς έγώ νά άμαρτήσω μπροστά στά μάτια τοϋ Θεοΰ μου;». Φεύγει. Η γυναίκα τοϋ Πετεφρή κρατά στά χέρια της τά ρούχα τοϋ Ιωσήφ. Φωνάζει καί δείχνει τά ρούχα του, λέει ότι αύτά είναι ή άπόδειξη ένοχης του. Ό ’Ιωσήφ έφυγε γυμνός, καί δέν ντρεπόταν τή γύμνωσή του, γιατί τόν δικαίωνε ή αγνότητά του. ’Εκείνη ή άμαρτωλή ήταν ξεδιάντροπη καί συκοφαντούσε τόν άθώο, ό δέ Ιωσήφ άνένοχος καί δέν «ήσχύνετο ώς ό πρωτόπλαστος πρό τής παρακοής», λέει ένα τροπάριο τής Μεγάλης Έβδομάδος.

Νά λοιπόν, ό μέν Θεός δίνει τήν ντροπή γιά νά συγκροτήσει τόν άνθρωπο, καί ό διάβολος μέ τήν άμαρτία προσπαθεί νά διώξει τήν ντροπή άπό τόν άνθρωπο. Καί συνεχίζει καί σήμερα νά τόν κάνει ξεδιάντροπο καί νά τόν οδηγεί άπό τό κακό στό χειρότερο.

Ό διάβολος μπήκε στόν παράδεισο τής Έδέμ καί ό άνθρωπος έχασε τήν ντροπή.

«Ομως ήλθε ό Ιησούς Χριστός καί άνοιξε τόν Παράδεισο τοϋ Ούρανοΰ μέ
τήν έλευσή του καί τή σταυρική θυσία του. Δέν ύπολόγισε πρός χάριν μας τήν αισχύνη τοϋ άτιμωτικοΰ θανάτου τοϋ σταυρού. Καί πλέον μπορούμε μέ τή χάρη τού Χριστού, πού μάς τή χαρίζει ή Εκκλησία του διά μέσου τών ιερών Μυστηρίων της, νά άποφεύγουμε τήν άμαρτία, νά μετανοούμε, νά έξομολογούμαστε, νά ντρεπόμαστε γιά ό,τι άμαρτωλό έχουμε κάνει καί νά ζητούμε τό έλεος τοϋ Κυρίου.

Τώρα έχουμε τόν Χριστό, πού έπανέφερε στή ζωή μας τό αίσθημα τής ντροπής, τήν όποια χάσαμε έξαιτίας τοϋ Σατανά. Μέ τή δική του άτίμωση πάνω στό Σταυρό ό Ιησούς Χριστός έφερε καί πάλι τήν ντροπή στή ζωή μας, γιά νά μάς συγκρατεΐ άπό τήν άμαρτία.

Κύριε Ιησού Χριστέ, χάρισέ μας στό σπίτι μας, ατούς δρόμους, παντού όπου βρισκόμαστε, νά νιώθουμε ντροπή γιά καθετί άμαρτωλό καί γιά ό,τι σκανδαλίζει τούς άλλους. Χριστέ μας, Σύ πού μάς έφερες καί πάλι τήν ντροπή στή ζωή μας, Σύ πού δέν μάς άφησες στήν κατάπτωση τής άμαρτίας, ή όποια μάς εΐχε καταντήσει σάν κτήνη πού δέν νιώθουν ντροπή, Σέ εύχαριστοϋμε μέ όλη μας τήν ψυχή.

(ποιμήν)


Agia_WebAdmin29 Οκτωβρίου 2017
441-1280x853.jpg

1min2899

Δεν είναι πλέον ασφαλείς οι ασύρματες συνδέσεις στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi σε διεθνές επίπεδο.

Αυτό ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ.ο πρόεδρος των Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ, Νίκος Βασιλάκος τονίζοντας ότι,«ενώ ήταν ασφαλής o κωδικός του Wi-Fi, ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η κρυπτογράφηση μέσω Wi-Fi, δεν είναι πλέον γιατί κατάφεραν να σπάσουν την κρυπτογράφηση. Έχει λοιπόν αποκρυπτογραφηθεί ο αλγόριθμος του κωδικού του Wi-Fi κι έτσι μπορεί ο καθένας να συνδεθεί στα Wi-Fi με username και password που κυκλοφορούν στο ίντερνετ».

«Για να μπορέσει κάποιος να προστατευτεί πρέπει να κάνει ενημέρωση ειδικά των android συσκευών και του υπολογιστή του μέσω internet και να βάλει το νέο λογισμικό που έχει βγει και προστατεύει. Δηλαδή πρέπει κανείς να «κατεβάσει» το νεότερο λογισμικό android, microsoft windows, mac και ios. Να αναβαθμίσει λοιπόν τις συσκευές στη νεότερη έκδοση. Σε δεύτερη φάση πρέπει να επικοινωνήσει με τον πάροχό του και να αναβαθμίσει και το firmware, δηλαδή το modem του», συμπλήρωσε ο κ.Βασιλάκος.

Αν η σύνδεση μπει στο στόχαστρο χάκερ, τα πράγματα είναι δύσκολα καθώς είναι σε θέση να διαβάσουν αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικούς για τράπεζες, passwords για web banking και διάφορα τέτοιου είδους ευαίσθητα δεδομένα.

«Είναι πολύ επικίνδυνο αν και το κομμάτι της τράπεζας ψιλοέλεγχεται γιατί έχουν τοποθετήσει ειδικά συστήματα ώστε να μην μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη επικοινωνία, έχουν βάλει και pin έτσι ώστε το ρίσκο να μην είναι τόσο μεγάλο για τον τραπεζικό λογαριασμό όσο για τις πιστωτικές κάρτες», επεσήμανε ο κ. Βασιλάκος και συνέχισε λέγοντας ότι, οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν «κλοπιμαία» λογισμικά καθώς δεν θα μπορούν να κάνουν αναβαθμίσεις.

Αν οι χρηστές ακολουθήσουν τα παραπάνω θέματα είναι περισσότερο προστατευμένοι αλλά όχι απολύτως, σημείωσε μεταξύ άλλων ο ίδιος.

Πηγή Πληροφοριών: ΑΠΕ


AAu3Gxv-1280x853.png

10min2971

Η μητρική εταιρεία της Google, συνεργάζεται με την πόλη του Τορόντο με σκοπό τον σχεδιασμό μιας «γειτονιάς» που θα λειτουργήσει ως πρότυπο μοντέλο διαβίωσης στον 21ο αιώνα.

Η πόλη του μέλλοντος που έχει οραματιστεί η Alphabet θα έχει τις δικές της κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και θα είναι μια έξυπνη πόλη, υποδειγματική από οικολογικής πλευράς και συνθήκες διαβίωσης.

Η ατζέντα της εταιρείας όπως διατυπώνεται σε 220 σελίδες και δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες στην αρχιτεκτονική, την κατασκευή και στον αστικό σχεδιασμό.

Η Sidewalk Labs θα επενδύσει 50 εκατομμύρια δολάρια σε έναν χρόνο για να πραγματοποιηθεί η αρχική φάση του σχεδιασμού και των πιλοτικών δοκιμών, ενώ η Alphabet δεσμεύθηκε να μεταφέρει την έδρα της Google στον Καναδά, στη νέα αυτή γειτονιά, η οποία θα φέρει το όνομα «Quayside» και θα βρίσκεται στο παραλιακό τμήμα του Τορόντο.

Η εταιρεία έχει εκφράσει επιθυμία να συνεχίσει το σχεδιασμό και σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιου είδους πρόγραμμα για την Alphabet και τη Sidewalk Labs.

Η Google έχει περίπου 1.000 υπαλλήλους στον Καναδά.

Google City: H «έξυπνη» πόλη του μέλλοντος σχεδιάζεται στον Καναδά -1

Η Sidewalk Labs σκοπεύει να προβλέψει για τα πάντα. Από τη μείωση της ρύπανσης, τους χρόνους μετακίνησης μέχρι και όλα τα θέματα που αφορούν τα απόβλητα. Απώτερος σκοπός; Η βελτίωση του καιρού και γενικότερα των συνθηκών της καθημερινής ζωής.

Προβλέπει για τον περιορισμό της επίδρασης του αέρα, την αύξηση των ηλιόλουστων  ημερών, αλλά και την παρεμπόδιση της βροχής λόγω του «έξυπνου» σχεδιασμού των κτιρίων και της δενδροφύτευσης.

Εξάλλου, η συνοικία Quayside θα είναι το πρώτο βήμα προς ένα μεγαλύτερο σχέδιο: η ανάπτυξη της μεγάλης γύρω περιοχής μπορεί να καταστεί εφικτή με την υλοποίηση ενός αντιπλημμυρικού προγράμματος ύψους 1,185 δισεκατομμυρίου δολαρίων, όπως ανακοινώθηκε τον Ιούνιο.

Επομένως, παρ’ ότι συνιστά μία φιλόδοξη πρόταση, η εταιρεία υποσχέθηκε να κάνει τον καιρό ιδανικότερο, γεγονός που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να απολαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ομορφιές της παραλιακής ζώνης

.Google City: H «έξυπνη» πόλη του μέλλοντος σχεδιάζεται στον Καναδά -2

Πιστεύει, επίσης, ότι μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων που προέρχονται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 73%,την κατανάλωση  του πόσιμου νερού κατά 65%καθώς και τη μη αξιοποίηση  των χώρων με απόβλητα κατά 90%.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, προτεραιότητα θα δοθεί στο περπάτημα, το ποδήλατο και τα ηλεκτρικά οχήματα. Μέσα στην περιοχή που θα αναπτυχθεί, θα απαγορεύονται τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα στους δρόμους.

Google City: H «έξυπνη» πόλη του μέλλοντος σχεδιάζεται στον Καναδά -3

Αυτόνομα αυτοκίνητα και φορτηγά θα κινούνται σε υπόγειες σήραγγες. ‘Εξυπνα σήματαθα ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε δρόμους φιλικούς στους πεζούς, τους ποδηλάτες και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα υπάρχει περισσότερη ευελιξία στη χωροθέτηση, η οποία θα επιτρέψει την αξιοποίηση της γης για τη δημιουργία σπιτιών,  αλλά και εμπορικές και άλλες χρήσεις.

Τα κτίρια που θα σχεδιαστούν θα είναι πολύ ευέλικτα. Η εταιρεία κάνει λόγο για ένα«ριζοσπαστικό» συνδυασμό χώρωνγραφείων, καταστημάτων, κατοικιών και εργοταξίων.

Τα κτίρια θα είναι συνδεδεμένα με ένα ενεργειακό σύστημα που θα μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση της περιοχής κατά 95% κάτω από τα όρια που αναφέρονται στους κανονισμούς της πόλης.

Ένα ψηφιακό σύστημαθα μετρά τις μετακινήσεις ανθρώπων, αγαθών, την ενέργεια και την κυκλοφορία μέσα στην περιοχή.

 Δεν πρόκειται για κάποια τυχαία δραστηριότητα από την πλευρά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Alphabet,Έρικ Σμιτ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Τρίτη.

«Αυτό είναι το αποκορύφωμα 10 χρόνων σκέψης για το πώς η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων», συμπληρώνει.

Google City: H «έξυπνη» πόλη του μέλλοντος σχεδιάζεται στον Καναδά -4

Ο πρόεδρος της Alphabet, Έρικ  Σμιτ, κατά τη διάρκεια της συνεύντεξης τύπου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση του νέου αυτού πρότζεκτ με όνομα «Sidewalk Toronto»

Αν η πρωτοβουλία αυτή συνεχιστεί, το οικιστικό σχέδιο θα επεκταθεί και θα περιλαμβάνει κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ανάμεσά τους τα νέα κεντρικά γραφεία της Google Canada, σε μια περιοχή που θα συνδυάζει τεχνολογία και αστική ανάπτυξη.

Η πόλη θα μπορεί να υποδεχτεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και θα χρησιμεύσει για να δοκιμαστούν εκτός από αυτόνομα αυτοκίνητα, ακόμη πιο αποτελεσματικές λύσεις για τη διανομή νερού και του ηλεκτρισμού.

Θα υπάρξουν δίκτυα επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας, καθώς και σύνδεση Wi-Fi μεγάλης εμβέλειας. Στοιχεία πολύ βασικά για την τοποθέτηση αισθητήρων σε δημόσιους χώρους και κτίρια, χρήσιμων για την καταγραφή των περιβαλλοντικών δεδομένων, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, ο θόρυβος, οι κραδασμοί και η θερμοκρασία.

Google City: H «έξυπνη» πόλη του μέλλοντος σχεδιάζεται στον Καναδά -5

Ο τελικός σκοπός είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των μελλοντικών κατοίκων της.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια, όπως υπενθυμίζουν οι Financial Times. Ο Λάρι Πέιτζ, ο συνιδρυτής της Google, το είχε ήδη αναφέρει σε μια ομιλία του το 2013. Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πειραματικό στάδιο σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, ανάμεσά τους η Βοστώνη, το Λος Αντζελες και η Ουάσινγκτον.

Ωστόσο η  «κατασκευή μιας πόλης από το μηδέν θα είναι ένας τρόπος για την Alphabet να αποδείξει ότι ένα τεχνολογικό αστικό περιβάλλον επιτρέπει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση της επίδρασης των πόλεων στο περιβάλλον», σύμφωνα με τον Νταν Ντοκτόροφ,πρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλο της Sidewalks Labs.

 Το οικιστικό αυτό σχέδιο μπορεί να αποδείξει πως η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην πόλη. 

(Πηγή: CNNi)


76-1280x853.jpg

1min3152

«Οἱ νέοι εἶναι ἀνήθικοι», «οἱ νέοι εἶναι γεμάτοι πάθη», «οἱ νέοι εἶναι ἀνυπάκουοι», «οἱ νέοι δέν ἔχουν φόβο Θεοῦ…» Ἔχω ἀκούσει πολλές φορές αὐτές τίς ἠθικιστικές διαπιστώσεις.Ἡ ἐρώτησή μου εἶναι: εἶχαν οἱ νέοι τίς ἀπαραίτητες συνθῆκες γιά νά ἐννοήσουν τή Χριστιανική ζωή ἤ ὄχι;

Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι οἱ νέοι δὲν ἀπορρίπτουν τήν πίστη στό Χριστό ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία διά τῆς φωνῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλά ἀπορρίπτουν ἕνα ὑποκατάστατο πίστεως τό ὁποῖο δέν τούς πείθει.

Γιά πολλά μποροῦμε νά ἐπιπλήξουμε τούς νέους. Ἀλλά καί οἱ νέοι ἐμᾶς τούς μεγάλους. Θά τολμήσω νά δώσω τό λόγο στή νέα γενιά καί πιό συγκεκριμένα σ’ αὐτούς πού βρίσκονται μακριά ἀπό τήν ἐκκλησία:

«Ναί ἡ γενιά μας εἶναι ρέμπελη. Καί πῶς θά μποροῦσε νά εἶναι ἀλλιῶς; Ποιός μᾶς ἔμαθε κάτι ἄλλο; Ὑπάρχει τόσο ψέμα γύρω μας, τόση κακία στόν κόσμο τῶν μεγάλων.

Διαμαρτυρόμαστε. Ἀλλά εἶναι ὁ μόνος τρόπος νά δείξουμε τήν περιφρόνησή μας σέ μία κοινωνία ἡ ὁποία ἀρχίζει νά μοιάζει μέ ἕνα πτῶμα. Ὅλοι μιλᾶνε γιά τήν ἀξία τῆς τιμιότητας ἀλλά ὅλοι κλέβουν. Ὅλοι ἐπαινοῦν τήν ἀλήθεια, ἀλλά ψεύδονται.

Καί γιατί εἴμαστε μακριά ἀπό τό Θεό; Ποιός μᾶς βοήθησε νά εἴμαστε κοντά του; Οἱ γονεῖς μας δέν πατοῦν στήν ἐκκλησία οὔτε τά Χριστούγεννα ἴσως μόνο τό Πάσχα στίς βαπτίσεις, τούς γάμους καί τίς κηδεῖες.

Καί στίς Ἐκκλησίες τί βλέπουμε; Χριστιανοί οἱ ὁποῖοι εἶναι καλοί στό νά ἠθικολογοῦν ἄν μᾶς δοῦν στήν ἐκκλησία ντυμένους παράξενα καί ἔχουν τόση κακία ὅταν μᾶς διώχνουν πού οὔτε γυρίζουμε νά κοιτάξουμε πίσω. Ὑπάρχει τόση ὑποκρισία στούς Χριστιανούς.

Ἔχουμε συγγενεῖς οἱ ὁποῖοι δέ λείπουν ποτέ ἀπό τήν ἐκκλησία. Ἀλλά ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα νά μοιραστεῖ ἡ κληρονομιά ξεχνοῦν καί τήν πίστη καί τήν κατανόηση.

Ἐνῶ ὅταν γίνεται λόγος νά φροντίζουν κάποιο παππού, ὅλοι ἀποφεύγουν ἐπειδή ἔχουν τά προβλήματά τους. Αὐτή εἶναι πίστη; Ἐνῶ καί γιά τούς παπάδες ἀκούγονται τόσα…

Ναί δέν πηγαίνουμε στήν ἐκκλησία. Ὄχι γιατί δέν πιστεύουμε στό Θεό, ὄχι ἐπειδή δέν ἔχουμε ἀνάγκη τήν ἀγάπη Του. Ἔχουμε τόση ἀνάγκη γιά Κάποιον ὁ Ὁποῖος θά μᾶς ἀγαπήσει πραγματικά, σ’ ἕναν τόσο βρώμικο κόσμο. Ἀλλά μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει ἡ Ἐκκλησία νά γνωρίσουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ;…»

Δέ θυμᾶμαι ὅλα ὅσα μοῦ εἶπε. Ἀλλά ἀκούγοντάς τον, ξεροκατάπινα. Δέν μπορῶ ν’ ἀμφισβητήσω τό γεγονός ὅτι μερικά ἀπ’ αὐτά ἦταν πολύ ρεαλιστικά. Δέ θά ἀναπαράγω ἐδῶ τήν ἀπάντηση πού ἔδωσα στό νέο, μόνο θ’ ἀναλύσω τό δίκαιο τῶν μομφῶν του.

Μία πρώτη παρατήρηση ἔγκειται στό ὅτι θά ἦταν ἄριστο πολλοί νέοι νά βρίσκονται ἐν ἀναμονῆ τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ παραπάνω νέος.

Δυστυχῶς πολλοί νέοι εἶναι τόσο παγιδευμένοι στά καθημερινά τους προβλήματα, ὥστε ἔχουν ξεχάσει τελείως τό Θεό, τοῦ ὁποίου ἡ παρουσία μᾶλλον τούς ἐνοχλεῖ.

Δηλαδή «καλύτερα νά μέμφεσαι τήν Ἐκκλησία, παρά νά κοιτᾶς τή ζωή σου;» Ὄχι, δέν τίθεται ἔτσι τό πρόβλημα. Δέν εἶναι καλό νά μέμφεσαι μόνο καί μόνο γιά νά δικαιολογεῖς τήν ἀπομάκρυνσή σου ἀπό τό Θεό.

Ὁ π. Σεραφείμ Ρόουζ, (εδω) χωρίς νά θέλει νά δικαιολογήσει τήν ἁμαρτία, ἔλεγε ὅτι πρίν ἀπό τή μεταστροφή του ἔπινε μέχρι πού μεθοῦσε καί τό ἔκανε ἐπειδή αἰσθανόταν τήν ἔλλειψη τοῦ Θεοῦ.

Μέ τό ποτό προσπαθοῦσε νά καταπραΰνει τόν πόνο πού τοῦ προκαλοῦσε ἡ ἔλλειψη τοῦ Θεοῦ (πολλούς ὅμως ἡ προσπάθεια νά καταπραΰνουν τή δίψα τους γιά τό Θεό ἱκανοποιώντας τά πάθη τους, τούς ὁδήγησε στήν κόλαση γι’ αὐτό δέν πρέπει νά γενικεύουμε τίς ἐξαιρέσεις).

Δέν πιστεύω ὅτι θά ἦταν εὔκολο σέ κάποιον ν’ ἀπορρίψει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ τή γνωρίσει. Οἱ νέοι τήν ἀπορρίπτουν χωρίς νά ξέρουν τί ἀπορρίπτουν.

Βλέπουν τόν Θεό σάν ἕνα εἴδωλο τό ὁποῖο τό λατρεύουν ἀσυνείδητα κάποιοι ὑποκριτές Χριστιανοί, κάποιοι τυπολάτρες Χριστιανοί… Μόνο πού στούς νέους ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη νά τούς μιλήσει κάποιος σέ μία πιό προσιτή γλώσσα. Οἱ νέοι εἶναι ἀλλεργικοί στόν «ξύλινο λόγο». Ὅσο γιά τούς ἁμαρτωλούς ἱερεῖς γίνεται μεγάλος ντόρος ἐνῶ γιά τούς ἱερεῖς μέ ἁγία ζωή δέν γίνεται σχεδόν καθόλου λόγος. Ναί ὑπάρχουν ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄξιοι διάδοχοι τῶν ἁγίων πατέρων.  Οὔτε τά Μ.Μ.Ε. θέλουν ν’ ἀκοῦν γι’ αὐτούς. Οὔτε ὅσοι ζοῦν στήν ἁμαρτία. Ἐπειδή τούς θεωροῦν ἐξτρεμιστές…

Κάτι τό ὁποῖο εἶναι ἐπειδή εἶναι μαθητές τοῦ Χριστοῦ, Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος γύρισε τόν κόσμο «ἀνάποδα» ἤ καλύτερα Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος προσπάθησε νά ἐπαναφέρει στή φυσική του θέση ἕναν «ἀναποδογυρισμένο κόσμο»….

Ὁπωσδήποτε ἡ Χριστιανική ζωή ποτέ δέν ἦταν εὔκολη. Ναί ὁ διάβολος ποτέ δέν σταματᾶ… Παρ’ ὅλες τίς προσπάθειές του ὅμως ὑπάρχουν ἱερεῖς μέ ἅγια ζωή, μοναχοί πολύ ἀσκητικοί καί Χριστιανικές οἰκογένειες πού λάμπουν μές στό σκοτάδι τοῦ κόσμου. Στήν Ἁγία Γραφή λέγει: «οὗ δέ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ Χάρις» (Ρωμ. 5,20).

Ναί, δύσκολα οἱ νέοι ἔρχονται στήν Ἐκκλησία. Ἀλλά ὁ Χριστός τούς καλεῖ ὅλο καί πιό δυνατά. Βλέπει τά προβλήματά τους, τίς πτώσεις τους καί ἁπλώνει τό χέρι Του δυνατά γιά νά τούς σηκώσει.

Νέοι, νά ξέρετε ὅτι τόν Χριστό τόν πονάει τό γεγονός ὅτι λίγοι ἱερωμένοι καί λίγοι πιστοί νοιάζονται θυσιαστικά νά σᾶς πάρουν ἀπό τό χέρι καί νά σᾶς φέρουν στήν Ἐκκλησία…

Ἀλλά νά ξέρετε ὅτι ὁ Χριστός χαίρεται κάθε φορὰ πού ἕνας ἀπό ἐσᾶς ξεκινάει πρός τήν ὁδό τῆς σωτηρίας…

Ἀκόμα κι ἄν νομίζετε ὅτι ὁ Χριστός σᾶς ξέχασε, Ἐκεῖνος περιμένει νά βρεῖ ἔστω καί μία χαραμάδα γιά νά μπεῖ στίς ψυχές σας…Danion Vasile ~

agios-panteleimon.gr


Violence-1280x853.jpg

1min2895

Αναρωτιέμαι για πόσο καιρό θα είμαστε έκπληκτοι μπροστά στα γεγονότα βίας που συμβαίνουν καθημερινά στις πόλεις του κόσμου. Αναρωτιέμαι αν ηθελημένα αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα,


14-1280x853.jpg

1min2998

Του Αρχιμ. Πορφυρίου,  Ηγουμένου Τιμίου Προδρόμου Βέροιας  – Romfea.gr


Πριν λίγο διάβασα ακόμα ένα άρθρο με θέμα που ενδιαφέρει πολλούς. Σεβαστός αγιορείτης γέροντας, μακαρίτης πλέον, αναλύει το θέμα: Νέοι και Εκκλησία.

Δηλαδή ποιός ή τί φταίει που οι νέοι δεν πάν στην Εκκλησία.Σχετικά με εμάς

Κατά τα έτη 1924-1932 ανηγέρθη ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος. Τα εγκαίνια έγιναν στις 5 Μαΐου 1957 από τον Επίσκοπο Ευρίπου Αλέξιο, κατ’ εντολή του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος Βλάχου.

Ανηγέρθη από τους ξεριζωμένους και βιαίως εκδιωχθέντες από τους Τούρκους πιστούς Χριστιανούς της Μικράς Ασίας, οι οποίοι τα μόνα υπάρχοντα που πήραν μαζί τους ήταν οι Ιερές Εικόνες, τα Ιερά Λείψανα και τα Ιερά Σκεύη των Εκκλησιών τους.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων που ζούσαν σε πρόχειρες σκηνές, οι οποίες ήταν μέσα στη λάσπη και όμως παραδίπλα δημιουργούσαν περικαλλή βυζαντινό Ιερό Ναό αφιερωμένο στον Τριαδικό Θεό.

Και γιατί όλα αυτά; Γιατί την καινούρια τους ζωή την έχτισαν με κύριο γνώμονα και οδοδείκτη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό!!!

Κείμενο: π. Στέφανος Κωστόπουλος


Στείλτε μας EMAIL

Τηλ. Ιερού Ναού: 210.76.60.859Πως θα έρθετε στο Ι. Ναό μας

Σύνδεσμοι

Ιερά Μητρόπολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού

Πατριαρχεία και Αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία της Ελλάδος

Ιερές Μητροπόλεις


Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Πατήρ Στέφανος Κωστόπουλος Προϊστάμενος Ι. Ναού.

Επικοινωνία: -Email agia_triada@hotmail.gr

wi