21.Ιούλιος 2024

Για το Γάμο

Τι σημαίνει ο Παύλειος όρος «κατ΄οίκον Εκκλησία»;

Το Μυστήριο του Γάμου στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Ο γάμος είναι ο αρχαιότατος θεσμός θείου δικαίου. Ο ίδιος ο Θεός, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατά τη δημιουργία των πρωτοπλάστων καθόρισε το γαμικό δεσμό άνδρα και γυναίκας: «και είπε Κύριος ο Θεός· ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν κατ᾿ αυτόν…τω δε ᾿Αδάμ ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτώ. και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον ᾿Αδάμ, και ύπνωσε· και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα αντ᾿ αυτής. και ωκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ην έλαβεν από του ᾿Αδάμ, εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον ᾿Αδάμ. και είπεν ᾿Αδάμ· τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σαρξ εκ της σαρκός μου· αύτη κληθήσεται γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη· ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» [1].

Ο γάμος κατά την Αγία Γραφή είναι πράξη ιερή θείας αρχής, η οποία συνδέεται τόσο με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, όσο και με την Πρόνοια του Θεού γι΄ αυτούς. Αποτελεί ασκητικό μονοπάτι διαρκούς αυταπάρνησης του εγώ και θυσιών για το εσύ.

Ο νομοδιδάσκαλος Μοδεστίνος δίνει τον εξής ορισμό για το γάμο: «Γάμος εστίν ανδρός και γυναικός συνάφεια, συγκλήρωσις του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». Ο ορισμός αυτός είναι μεν σύντομος και περιεκτικός, αφού δίνει όλες τις διαστάσεις του γάμου, τη θεολογική, την κοινωνική και τη νομική [2].

Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν κατ’ εικόνα της Αγίας Τριάδας, και, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως το χάρισμα της παρθενίας, δεν προορίζονται από το Θεό να ζήσουν μόνοι, αλλά μέσα σε οικογένεια [3]. Ο γάμος για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μυστήριο και μάλιστα «Μέγα Μυστήριο» κατά των Απόστολο των Εθνών, Παύλο. Θεσμός θεοσύστατος από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά και μυστήριο ιερό από τη χριστιανική εποχή, είναι μυστήριο αγάπης

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ:

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΛΟΥΝ ΠΡΩΤΟ ΓΑΜΟ:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής καταστάσεως.
 2. Βεβαίωση βαπτίσεως από την ενορία που βαπτίστηκαν.
 3. Η αναγγελία του γάμου τους σε καθημερινή εφημερίδα.
 4. Παράβολο Χαρτοσήμου, διά γάμο, από την ΔΟΥ.
 5. Φυσική παρουσία των μελλόνυμφων με την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ:

 1. Θα προσκομίσουν όσα δικαιολογητικά αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση.
 2. Επιπλέον την Ληξιαρχική Πράξη τελέσεως του πολιτικού τους γάμου.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΗ

ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΓΑΜΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ή ΤΡΙΤΟ ΕΚ ΔΙΑΖΕΥΞΕΩΣ Ή ΧΗΡΕΙΑΣ:

 1. Θα προσκομίσουν όσα δικαιολογητικά αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση.
 2. Επιπλέον το πρωτότυπο διαζευκτήριο στο οποίο να αναγράφετε ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ και την Απόφαση του Δικαστηρίου (απαραιτήτως όταν η λύση αφορά σε Πολιτικό Γάμο), ή μία Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του ή της συζύγου και Πιστοποιητικό ότι δεν διελύθη ο τελεσθεῖς Γάμος, από την Μητρόπολη που εξέδωσε την Άδεια τελέσεως του γάμου τους.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ (Χριστιανός μεν, αλλά όχι Ορθόδοξος):

 1. Ο/Η Ορθόδοξος θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση.
 2. Ο/Η Ορθόδοξος (Καθολικός ἤ Προτεστάντης) θα προσκομίσει Πιστοποιητικό Βαπτίσεώς του και Βεβαίωση Αγαμίας του από την ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ που ανήκει. Εάν έχει βεβαίωση βαπτίσεως του μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο του δόγματός του που εδρεύει στην Αθήνα ή στην Ελλάδα και να λάβει το Πιστοποιητικό Αγαμίας του. Αυτό πρέπει να αναγράφει τον βαθμό του γάμου που θα τελέσει και ότι δεν έχει συγγένεια με το πρόσωπο που θα συζευχθεί (π.χ. θα συνάψει γάμο ΠΡΩΤΟ μετά του/τής τάδε μετά του οποίου/ της οποίας ουδεμία συγγένεια έχει), και ότι ὁ γάμος θα τελεστή εις την ιερά Μητρόπολη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού.
 3. Οι αλλοδαποί που δεν δύνανται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Αγαμίας τους από το Κράτος, από τον τόπο καταγωγής τους ή από Προξενική ή άλλη Αρχή του Κράτους που έχουν Διαβατήριο.
 4. Επίσης θα προσκομίσουν α) την Άδεια Παραμονής τούς στην Χώρα μας και β) το Διαβατήριο τούς τούτων δεν πρέπει να έχει λήξει ἡ διάρκεια ισχύος τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε ξενόγλωσσο Πιστοποιητικό θα μεταφράζεται μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών, Πρεσβεία ἤ Προξενείο της Χώρας εκδόσεώς του και θα κατατίθενται και τα δύο, πρωτότυπο και μετάφραση.

Συμβολαιογραφική πράξη ή βεβαίωση του Νόμου 1599 στην οποία να δηλούται ότι τα εκ του γάμου αυτού τέκνα θα βαπτισθούν και θα ενταχθούν στην ορθόδοξη εκκλησία, και θα διδαχθούν την ορθόδοξη πίστη. (Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου 2141/19.4.1977).

 

Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ

Να ζήσετε ευτυχισμένοι

Και  γάμος σας να είναι στερεωμένος

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΠΑΝΤΟΤΕ!

 

*Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με το γραφείο των Ιερέων 210.7660859 ή στείλτε email (agia_triada@hotmail.gr)

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας ΤριάδοςΣχετικά με εμάς

Κατά τα έτη 1927-1932 ανηγέρθη ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος. Τα εγκαίνια έγιναν στις 5 Μαΐου 1957 από τον Επίσκοπο Ευρίπου Αλέξιο, κατ’ εντολή του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος Βλάχου.

Ανηγέρθη από τους ξεριζωμένους και βιαίως εκδιωχθέντες από τους Τούρκους πιστούς Χριστιανούς της Μικράς Ασίας, οι οποίοι τα μόνα υπάρχοντα που πήραν μαζί τους ήταν οι Ιερές Εικόνες, τα Ιερά Λείψανα και τα Ιερά Σκεύη των Εκκλησιών τους.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων που ζούσαν σε πρόχειρες σκηνές, οι οποίες ήταν μέσα στη λάσπη και όμως παραδίπλα δημιουργούσαν περικαλλή βυζαντινό Ιερό Ναό αφιερωμένο στον Τριαδικό Θεό.

Και γιατί όλα αυτά; Γιατί την καινούρια τους ζωή την έχτισαν με κύριο γνώμονα και οδοδείκτη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό!!!

Κείμενο: π. Στέφανος Κωστόπουλος


Στείλτε μας EMAIL

Τηλ. Ιερού Ναού: 210.76.60.859Πως θα έρθετε στο Ι. Ναό μας

Σύνδεσμοι

Ιερά Μητρόπολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού

Πατριαρχεία

Αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Εκκλησία της Ελλάδος

Ιερές Μητροπόλεις


Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Πατήρ Στέφανος Κωστόπουλος Προϊστάμενος Ι. Ναού.

Επικοινωνία: -Email agia_triada@hotmail.gr

wi