Για το Γάμο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ:

Ὅταν καί οἱ δύο ἐνδιαφερόμενοι τελοῦν ΠΡΩΤΟ γάμο.

Βεβαίωσι βαπτίσεως. Εἷς τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δικαιοῦνται νά συμμετέχουν τά μέλη της, δηλαδή ὅσοι εἶναι βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Αὐτό συνήθως τό γνωρίζει ὁἁρμόδιος ποιμένας καί ἐφημέριος της ἐνορίας. Στίς πολυπληθεῖς ἐνορίες τῶν μεγαλουπόλεων αὐτό διαπιστοῦται εἴτε ἀπό τήν Ἀστυνομική Ταυτότητα, ὅσοι ἔχουν τοῦ παλαιοῦ τύπου, ὅπου ἀναγράφεται τό θρήσκευμα εἴτε βεβαίωσι βαπτίσεως, πού ἐκδίδει ὁἐφημέριος της ἐνορίας, ὅπου ἐβαπτίσθη ὁ μελλόνυμφος.

Πιστοποιητικά Ἀγαμίας. Ἕκαστος μελλόνυμφος θά προσέλθει αὐτοπροσῶπος εἰς τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας του, ἐκεῖ δηλαδή πού κατοικεῖ τά τελευταία χρόνια ἔχων μαζί του ἅ) τήν ταυτότητά του β) μία δήλωσι τοῦ Νόμου 1599 (πρώην 105) καί γ) δύο μάρτυρες, διά νά ἐκδοθεῖἀπό τόν ἐφημέριό της ἐνορίας τοῦ τό Πιστοποιητικό Ἀγαμίας του. Σέ κάθε πιστοποιητικό ἀναγράφεται τό ἄσχετό της συγγενείας τῶν μελλονύμφων μεταξύ καί Ἱερά Μητρόπολις εἰς τά ὅρια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου.

Ἐάν εἴτε ὁἕνας εἴτε ἀμφότεροι οἱ μελλόνυμφοι δέν κατοικοῦν εἰς τήν γεωγραφική περιοχή τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττού, πρέπει νά θεωρήσουν τά πιστοποιητικά ἀγαμίας εἰς τά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως πού ἀνήκει ἡἐνορία τους. Πιστοποιητικά Ἀγαμίας ἀπό ὀρθόδοξες ἐνορίες τοῦἐξωτερικοῦ πρέπει νά θεωρηθοῦν ἀπαραιτήτως εἰς τήν Ἱερά Σύνοδο (Ἰασίου 1, Ἀθήνα).

1) φημερίδα μερήσια. Ὁλόκληρο τό φύλλο τῆς ἐφημερίδος πού δημοσιεύεται ἡἀγγελία τοῦ γάμου τους.

2)  Παράβολο χαρτοσήμου, συνολικῆς ἀξίας 15 ΕΥΡΩ. Διατίθεται εἰς τίς Δ.Ο.Υ.

3) Ὁἀλλοδαπός μελλόνυμφος πού δηλώνει ὅτι εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί διαμένει στή χώρα μας θά προσκομίσει Πιστοποιητικό βαπτίσεώς του.

4) Ταυτότητες. Τῶν δύο μελλονύμφων. Ἐάν ἕνας μελλόνυμφος εἶναι ἀλλοδαπός θά προσκομίσει ἀπαραιτήτως τό Διαβατήριό του καί τήν Ἄδεια Παραμονῆς τοῦ εἷς τήν Χώρα μας, τῶν ὁποίων ἡ διάρκεια ἰσχύος δέν πρέπει νά ἔχει λήξει.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

1)    Ὅσοι ἔχουν τελέσει προηγουμένως ΠΟΛΙΤΙΚΟ γάμο.

2) Θά προσκομίσουν ὅσα δικαιολογητικά ἀναφέρονται εἰς τήν πρώτη περίπτωσι.

3)    Ἐπιπλέον τήν Ληξιαρχική Πράξι τελέσεως τοῦ γάμου αὐτοῦ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

1) Ὅταν κάποιος ἔρχεται εἰς γάμο Δεύτερο ἤ Τρίτο ἐκ ΔΙΑΖΕΥΞΕΩΣ ΧΗΡΕΙΑΣ.

2)  Θά προσκομίσει ὅσα δικαιολογητικά ἀναφέρονται εἰς τήν πρώτη περίπτωσι.

3)    Ἐπιπλέον τό πρωτότυπο διαζευκτήριο εἰς τό ὁποῖο ἀναγράφεται ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ καί τήν πόφασι το Δικαστηρίου (ἀπαραιτήτως ὅταν ἡ λύσι ἀφόρα εἰς Πολιτικό Γάμο), ἤ μία Ληξιαρχική Πράξι θανάτου του ἤ τῆς συζύγου καί Πιστοποιητικόὅτι δέν διελύθη ὁ τελεσθεῖς Γάμος, ἀπό τήν Μητρόπολι ποῦἐξέδωσε τήν Ἄδεια τελέσεως τοῦ γάμου αὐτοῦ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Γάμος μεΕΤΕΡΟΔΟΞΟΣ (Χριστιανός μεν, αλλά όχι Ορθόδοξο).

1) Ο/ἩὈρθόδοξος θά προσκομίσει τά δικαιολογητικά ποῦἀναφέρονται εἰς τήν πρώτη περίπτωσι.

2)Ο/Ἡἑτερόδοξος (Καθολικός ἤ Προτεστάντης) θά προσκομίσειΠιστοποιητικό Βαπτίσεώς του καί Βεβαίωσι γαμίας τουἀπό τήν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ποῦἀνήκει. Ἐάν ἔχει βεβαίωσι βαπτίσεως τοῦ μπορεῖ νά ἀπευθυνθεῖ εἰς τόν ἁρμόδιό του δόγματός του ποῦἑδρεύει εἰς τήν Ἀθήνα ἤ εἰς τήν Ἑλλάδα καί νά λάβει τό Πιστοποιητικό Ἀγαμίας του. Τοῦτο πρέπει νά ἀναγράφει τόν βαθμό τοῦ γάμου ποῦ θά τελέσει καί ὅτι δέν ἔχει συγγένεια μέ τό πρόσωπο ποῦ θά συζευχθεῖ (π.χ. θά συνάψει γάμο ΠΡΩΤΟ μετά τοῦ/τῆς τάδε μετά τοῦὁποίου/ τῆς ὁποίας οὐδεμία συγγένεια ἔχει), καί ὅτι ὁ γάμος θά τελεσθεῖ εἰς τήν ἱερά Μητρόπολι Καισαριανης, Βύρωνος καί Ὑμηττου.

3) Οἱἀλλοδαποί ποῦ δέν δύνανται νά προσκομίσουν Πιστοποιητικό Ἀγαμίας τους ἀπό τό Κράτος, ἀπό τόν τόπο καταγωγῆς τους ἤἀπό Προξενική ἤἄλλη Ἀρχή τοῦΚράτους ποῦἔχουν Διαβατήριο.

4)  Ἐπίσης θά προσκομίσουν α)τήν Ἄδεια Παραμονῆς τούς εἰς τήν Χώρα μας καί β) τό Διαβητήριο τούς τούτων δέν πρέπει νά ἔχει λήξει ἡ διάρκεια ἰσχύος τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε ξενόγλωσσο Πιστοποιητικό θά μεταφράζεται μόνο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, Πρεσβεία ἤ Προξενεῖο τῆς Χώρας ἐκδόσεώς του καί θά κατατίθενται καί τά δύο, πρωτότυπο καί μετάφρασι.

Συμβολαιογραφική πράξι ἤ βεβαίωσι τοῦ Νόμου 1599 στήν ὁποία νά δηλοῦται ὅτι τά ἐκ τοῦ γάμου αὐτοῦ τέκνα θά βαπτισθοῦν καί θά ἐνταχθοῦν στήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, καί θά διδαχθοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη. (Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 2141/19.4.1977).

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Καθυστέρησι φίξεως τς νύμφης θά δημιουργήσει ες σς, τούς προσκεκλημένους σας καί τήν νορία μεγάλη ναστάτωσι.

Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ

Νά ζήσετε ετυχισμένοι

Καί  γάμος σας νά εναι στερεωμένος

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΠΑΝΤΟΤΕ!

Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας ΤριάδοςΣχετικά με εμάς

Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος στο Βύρωνα ανεγέρθη κατά τα έτη 1925-1932.

Τα εγκαίνια έγιναν στις 5 Μαΐου 1957 από τον Επίσκοπο Ευρίπου κ.Αλέξιο, κατ’ εντολή του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος Βλάχου. Και τω Θεώ δόξα!


Στείλτε μας EMAIL

Τηλ. Ιερού Ναού: 210.76.60.859Fax Ιερού Ναού: 213.029.16.80Πως θα έρθετε στο Ι. Ναό μας

FacebookTwitterInstagramYouTube

Το διαδικτυακό μας ΡαδιόφωνοΗ διαδικτυακή μας TV