23.Ιούνιος 2024

Για την Βάπτιση

Γιά τούς γονες, πού πρόκειται νά βαπτίσουν τό παιδί τους.

Τό βάπτισμα εἶναι χαρμόσυνο γεγονός γιά τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα, γιά τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο πού βαπτίζεται, ὅταν εἶναι ἐνήλικας, γιά τούς γονεῖς του, γιά τήν οἰκογένειά του καί γιά τήν κοινωνία ὁλόκληρη.

Τό Βάπτισμα εἶναι ἀπό τά κυριότερα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ συμμετοχή οἱουδήποτε σ΄ αὐτό τελεῖὑπό αὐστηρές προδιαγεγραμμένες προϋποθέσεις, οἵὁποῖες καθορίζονται ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τό Κανονικό Δίκαιο καί τήν Ἐκκλησιαστική Τάξη.

 1. Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἁπλές θρησκευτικές τελετές, ἀλλά τρόποι μέ τούς ὁποίους ὁἄνθρωπος συμμετέχει στή ζωή τοῦ θεοῦ καί ὑπερβαίνει τά ὅρια τῆς κτιστῆς, φθαρτῆς καί ἁμαρτωλῆς ὑπάρξεώς του. Ζεῖἐν θεῶ, ἑνωμένος μέ τόν θεό διά τοῦἸησοῦ Χριστοῦ. Διδακτικώτατα ἀναπτύσσεται τό θέμα αὐτό στούς λόγους τοῦὉσίου Πατέρα μᾶς Νικολάου τοῦ Καβάσιλα ἀπό τή θεσσαλονίκη πού ἔζησε τό 14ο αἰώνα «Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς». Παραθέτουμε μία παράγραφο ἀπό τόν Πρῶτο λόγον του στήν ὁποία ἀναφέρει ὅτι τό καθένα ἀπό τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ἡ πύλη τοῦ Οὐρανοῦ: «Διά τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, σάν μέσα ἀπό παράθυρα, ὁ «Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης» εἰσέρχεται στόν σκοτεινό τοῦτο κόσμο καί νεκρώνει τήν ζωή τῆς ἁμαρτίας, πού εἶναι σύστοιχη μέ τοῦτο τόν κόσμο, καί ἀνασταίνει τήν ζωή τοῦ Πνεύματος, πού εἶναι ὑπερκόσμια. Τό «Φῶς τοῦ κόσμου» νικᾶ τόν κόσμο-αὐτό ἀκριβῶς ὑπαινίσσεται ὁ Κύριος λέγοντας «Ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον»- εἰσάγοντας σέ θνητό καί πρόσκαιρο σῶμα τήν μόνιμη καί ἀθάνατη ζωή. Ὅπως δηλαδή, ὅταν εἰσέλθη στό σπίτι τό φῶς τοῦἡλίου, τό λυχνάρι δέν προσελκύει  πιά τά βλέμματα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ὑπερισχύει καί ἐπικρατεῖἡ λαμπρότητα τοῦἡλιακοῦ φωτός, τό ἴδιο συμβαίνει καί σέ αὐτήν ἐδῶ τήν ζωή: Ὅταν ἡ λαμπρότητα τῆς μελλούσης ζωῆς εἰσέρχεται διά τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί ἐγκαθιστᾶται στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, νικᾶ τήν ζωή τῆς σαρκός καί τό κάλλος τοῦ κόσμου τούτου καί ἐπισκιάζει τήν λάμψη του. Αὐτή εἶναι ἡἐν Πνεύματι ζωή, ἡὁποία, ὅπως εἶπε ὁἈπόστολος Παῦλος, κατανικᾶ κάθε σαρκική ἐπιθυμία: Πνεύματι περιπατεῖτε καί ἐπιθυμίαν σαρκός οὐ μή τελέσητε». Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή συγκροτεῖται μέ τά ἱερά Μυστήρια. Ἐν Χριστῷ ζωή ἐννοοῦμε τήν ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό. Αὐτή ἡἕνωση τελετουργεῖται μέ τήν θεία Χάρι, μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα πού ἐνεργεῖὅταν τελοῦνται τά Ἅγια Μυστήρια ἀπό τούς ἔχοντες μέ κανονική χειροτονία τό χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης Ἐπισκόπους καί Πρεσβυτέρους.
 2. ) Τό Βάπτισμα δέν εἶναι ἐπίσης μία ἁπλή κοινωνική ἐκδήλωση κοσμικοῦ μάλιστα χαρακτήρα. Εἶναι τό πρῶτο βασικό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας διά τοῦὁποίου σφραγίζεται ὁἄνθρωπος μέ τήν σφραγίδα τοῦἉγίου Πνεύματος. Μέ τό Βάπτισμα ὁἄνθρωπος ἐντάσσεται στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡἘκκλησία.Τό Βάπτισμα εἶναι ἡ κατά Χριστόν γέννησή μας. Μέ αὐτό λαμβάνουμε τήν ἴδια τήν ὕπαρξη καί ὑπόστασή μας, ἐνῶ προηγουμένως βρισκόμασταν στήν ἀνυπαρξία. Μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα ὁἄνθρωπος χωρίσθηκε ἀπό τόν θεό πού εἶναι ἡ αὐτοζωή καί ὁ «ὄντως ὧν» καί ὁδηγήθηκε στήν πνευματική ἀνυπαρξία.Οἱ εὐχές πού ἀναγινώσκονται, οἱ δεήσεις πού ἀναπέμπονται, τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα (ἀποστολικό καί εὐαγγελικό) καί ὅλα τά τελούμενα στηρίζονται στή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιά τό Μυστήριο καί ἐπιβάλλεται οἱ πιστοί νά γνωρίζουν αὐτή τή διδασκαλία γιά νά ἐννοοῦν τά λεγόμενα καί πραττόμενα. Ὑπάρχουν σχετικά ἑρμηνευτικά βοηθήματα πού μπορεῖτε νά μελετήσετε καί νά ἐνημερωθεῖτε καί νά καταρτισθεῖτε.
 3. Ἡ Ἐκκλησία, ἄφ΄ὅτου εἰσήχθη ὁ νηπιοβαπτισμός, γιά νά κατηχήσει στήν πίστη τό μικρό παιδί δέχεται τόν Ἀνάδοχο (δήλ. τόν Κουμπάρο ἤ Νονό), ὅὁποῖος καί ἀναλαμβάνει ἔργο ἐγγυητού ἀπέναντί της καί ἀναδέχεται μαζί μέ τούς γονεῖς τήν ὑποχρέωση νά διδάξει τήν ὀρθόδοξη πίστη στό παιδί. Κατά τούς ἱερούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας δέν μπορε νά παραστεστό Μυστήριο το Βαπτίσματος νάδοχος : α) ὁἀλλόθρησκος (δήλ. Μουσουλμάνος, Ἰσραηλίτης, Βουδδιστής κ.τ.λ.), β) ὁἑτερόδοξος (δήλ. ρωμαιοκαθολικός, προτεστάντης κ.τ.λ) καί γ) ὁἀρνητής ἤἄθεος. Ἀπαγορεύεται ἐπίσης νά εἶναι Ἀνάδοχος ἐκεῖνος πού ἔχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο. ὉἈνάδοχος ἀπαγγέλλει τό «Πιστεύω» ἀντί τοῦ βαπτιζομένου. Τό «Πιστεύω δηλώνει τήν ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησία τοῦ βαπτιζομένου καί συγχρόνως ἀποτελεῖ τήν ὁμολογία τῆς πίστεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος στήν ὁποία ἐντάσσεται καί τήν ὁποία ὁμολογεῖἐπίσημα, ὅτι ἀποδέχεται.
 4. Ὁ Ἀνάδοχος ἐπιβάλλεται νά εἶναι ἐνήλικας καί πιστός στό Θεό ἄνθρωπος.
 5. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου εἶναι ἡ συμφωνία καί ἡ παρουσία καί τν δύο γονέων το βαπτιζομένου.Ἡ συμφωνία τούς ἀποδεικνύεται μέ τήν δήλωση πού κάνουν ἐνώπιόν του Ἐφημερίου καί συγκατατίθενται στήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου, πρίν ἀπό τήν βάπτιση, καθώς καί μέ τήν ὑπογραφή πού θέτουν στή βεβαίωση βαπτίσεως τήν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Μυστηρίου.
 6. Τό Βάπτισμα το παιδιο σς φείλετε νά τό τελέσετε στήννορία σας.Ἐκεῖἄλλωστε θά καταγραφεῖὡς ἐνορίτης καί μέλος τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος καί ἀπό ἐκεῖ θά ἐξυπηρετεῖται σέ ὅλη τή ζωή του. πιλογή λλης νορίας ντί τς δικς σας κάτ΄ρχήνπαγορεύεται. Σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις καί ἀφοῦἐκτιμηθοῦν, ὅτι εἶναι σοβαροί οἱ προβαλλόμενοι λόγοι, μπορεῖ νά ἐπιτραπεῖ, μέ κάποια οἰκονομική ἐπιβάρυνση σᾶς ὑπέρ τῆς Ἐνορίας σας, πού ἐγκαταλείπετε, γιά τήν ὁποία καί λαμβάνετε ἀπόδειξη.
 7. Δέν ὑπάρχουν στήν Ἐκκλησία κατηγορίες Μυστηρίων. Τά φῶτα ἤἡ θέρμανση ἀνήκουν σέ ὅλους καί χρησιμοποιοῦνται ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες. Γιά τή συντήρηση τοῦ Ι. Ναοῦ, γιά τούς Ἱερεῖς καί τό προσωπικό του Ἱεροῦ Ναοῦ μπορεῖτε, ἄν θέλετε, νά προσφέρετε ὅτι νομίζεται καί λαμβάνετε ἀπόδειξη.
 8. Ἐάν πρόκειται γιά γυναίκα Ἀνάδοχο, τόσον αὐτή ὅσο καί ἡ μητέρα τοῦ παιδιοῦ πρέπει, κατά τήν Βάπτιση, νά εἶναι εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένες.
 9. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Μυστηρίου ὅλοι οἱ παριστάμενοι ὀφείλουν νά στέκονται μέ προσοχή, ἡσυχία καί εὐλάβεια, προσευχόμενοι, χωρίς φωνασκίες καί ἄλλες ἀταξίες. Οἱ γονεῖς ὀφείλουν νά δώσουν τό παράδειγμα.
 10. Τά «μαρτυρικά» πού μοιράζονται καί καρφιτσώνονται στούς προσκεκλημένους πρέπει νά εἶναι μόνο  Σταυρός στω μενταγιόν μέ τήν Παναγία.Ἀπαγορεύονται ἄλλα εἴδη πού μοιάζουν μέ ζῶα, εἰδωλολατρίκα ἀντικείμενα κ.τ.λ.
 11. Ἰδιαιτέρως πρέπει νά συστήσετε σ΄ὅσους ἀναθέσετε εἴτε νά μαγνητοσκοπήσουν, εἴτε νά φωτογραφήσουν, εἴτε νά στολίσουν τόν Ναό, ὅτι πρέπει νά συνεργασθοῦν μέ τοῦὑπευθύνους του Ναοῦ καί νά ἀκολουθήσουν τίς ὁδηγίες τους. Ἐπιβάλλεται ὅλοι νά σέβονται τόσο τά Ἱερά Μυστήρια ὅσο καί τό χῶρο καί τήν ὥρα τῆς προσευχῆς.
 12. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέδωσε, ὅτι ὁ βαπτισθεῖς ἐνδύεται λευκά ἐνδύματα συμβολίζοντα τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί τήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦἀνθρώπου.
 13. Ἀπό τοῦ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἐδιδαχθήκαμε τό νήπιον νά λούεται μετά ὀκτώ ἡμέρες ἀπό τῆς ἡμέρας τοῦβαπτίσματος. Τά δέ νερά τῆς ἀπολούσεως νά ρίπτονται εἴτε σέ τόπο ἄβατο, εἴτε στήν θάλασσα, εἴτε σέ ποταμό, εἴτε στό χωνευτήριο τοῦἹεροῦ Ναοῦ. Οἱ γονεῖς πρέπει νά φέρουν τό παιδί γιά νά μεταλαμβάνει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων κάθ΄ἑκάστη Κυριακή.
 14. Γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀπορία σᾶς μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε στόν Ἐφημέριό της Ἐνορίας σας. Μέ τόν Ἐφημέριο ἐπίσης ἐγκαίρως νά ρυθμίσετε τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα τελέσεως τοῦ Μυστηρίου. Συμβουλευθεῖτε τόν ἐπίσης καί γιά τά ὑλικά πού θά χρησιμοποιηθοῦν στό Μυστήριο (λάδι ἐλιᾶς, κερί, σαπούνι κ.τ.λ).

Σς εχόμεθα  Θεός νά προστατεύει

τό παιδί σας, καί νά το χαρίζει γεία,

πρόοδο καί μακροζωία καί σέ σς καθημερινές

εκαιρίες γιά νά τό χαίρεσθε

καί νά τό καμαρώνετε.

 

*Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με το γραφείο των Ιερέων 210.7660859 ή στείλτε email (agia_triada@hotmail.gr)

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας ΤριάδοςΣχετικά με εμάς

Κατά τα έτη 1927-1932 ανηγέρθη ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος. Τα εγκαίνια έγιναν στις 5 Μαΐου 1957 από τον Επίσκοπο Ευρίπου Αλέξιο, κατ’ εντολή του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος Βλάχου.

Ανηγέρθη από τους ξεριζωμένους και βιαίως εκδιωχθέντες από τους Τούρκους πιστούς Χριστιανούς της Μικράς Ασίας, οι οποίοι τα μόνα υπάρχοντα που πήραν μαζί τους ήταν οι Ιερές Εικόνες, τα Ιερά Λείψανα και τα Ιερά Σκεύη των Εκκλησιών τους.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων που ζούσαν σε πρόχειρες σκηνές, οι οποίες ήταν μέσα στη λάσπη και όμως παραδίπλα δημιουργούσαν περικαλλή βυζαντινό Ιερό Ναό αφιερωμένο στον Τριαδικό Θεό.

Και γιατί όλα αυτά; Γιατί την καινούρια τους ζωή την έχτισαν με κύριο γνώμονα και οδοδείκτη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό!!!

Κείμενο: π. Στέφανος Κωστόπουλος


Στείλτε μας EMAIL

Τηλ. Ιερού Ναού: 210.76.60.859Πως θα έρθετε στο Ι. Ναό μας

Σύνδεσμοι

Ιερά Μητρόπολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού

Πατριαρχεία και Αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία της Ελλάδος

Ιερές Μητροπόλεις


Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Πατήρ Στέφανος Κωστόπουλος Προϊστάμενος Ι. Ναού.

Επικοινωνία: -Email agia_triada@hotmail.gr

wi