επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

Οδηγίες για την τέλεσει του Ι. Μυστηρίου του Γάμου στην Ενορίας μας

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ:

ταν καί ο δύο νδιαφερόμενοι τελον ΠΡΩΤΟ γάμο.

Βεβαίωσι βαπτίσεως. Ες τά ερά Μυστήρια τς ρθοδόξου κκλησίας δικαιονται νά συμμετέχουν τά μέλη της, δηλαδή σοι εναι βαπτισμένοι ρθόδοξοι Χριστιανοί.

Ατό συνήθως τό γνωρίζει ρμόδιος ποιμένας καί φημέριος της νορίας. Στίς πολυπληθες νορίες τν μεγαλουπόλεων ατό διαπιστοται ετε πό τήν στυνομική Ταυτότητα, σοι χουν το παλαιο τύπου, που ναγράφεται τό θρήσκευμα ετε βεβαίωσι βαπτίσεως, πού κδίδει φημέριος της νορίας, που βαπτίσθη μελλόνυμφος.

Πιστοποιητικά γαμίας. καστος μελλόνυμφος θά προσέλθει ατοπροσπος ες τόν ερό Ναό τς νορίας του, κε δηλαδή πού κατοικε τά τελευταία χρόνια χων μαζί του ) τήν ταυτότητά του β) μία δήλωσι το Νόμου 1599 (πρώην 105) καί γ) δύο μάρτυρες, διά νά κδοθεπό τόν φημέριό της νορίας το τό Πιστοποιητικό γαμίας του. Σέ κάθε πιστοποιητικό ναγράφεται τό σχετό της συγγενείας τν μελλονύμφων μεταξύ καί ερά Μητρόπολις ες τά ρια τς ποίας θά τελεσθε τό Μυστήριο το Γάμου.

άν ετε νας ετε μφότεροι ο μελλόνυμφοι δέν κατοικον ες τήν γεωγραφική περιοχή τς πνευματικς δικαιοδοσίας τς ερς Μητροπόλεως Καισαριανς, Βύρωνος καί μηττού, πρέπει νά θεωρήσουν τά πιστοποιητικά γαμίας ες τά γραφεα τς Μητροπόλεως πού νήκει νορία τους. Πιστοποιητικά γαμίας πό ρθόδοξες νορίες τοξωτερικο πρέπει νά θεωρηθον παραιτήτως ες τήν ερά Σύνοδο (ασίου 1, θήνα).

1) φημερίδα μερήσια. λόκληρο τό φύλλο τς φημερίδος πού δημοσιεύεται γγελία το γάμου τους.

2)  Παράβολο χαρτοσήμου, συνολικς ξίας 15 ΕΥΡΩ. Διατίθεται ες τίς Δ.Ο.Υ.

3) λλοδαπός μελλόνυμφος πού δηλώνει τι εναι Χριστιανός ρθόδοξος καί διαμένει στή χώρα μας θά προσκομίσει Πιστοποιητικό βαπτίσεώς του.

4) Ταυτότητες. Τν δύο μελλονύμφων. άν νας μελλόνυμφος εναι λλοδαπός θά προσκομίσει παραιτήτως τό Διαβατήριό του καί τήν δεια Παραμονς το ες τήν Χώρα μας, τν ποίων διάρκεια σχύος δέν πρέπει νά χει λήξει.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

1)    σοι χουν τελέσει προηγουμένως ΠΟΛΙΤΙΚΟ γάμο.

2) Θά προσκομίσουν σα δικαιολογητικά ναφέρονται ες τήν πρώτη περίπτωσι.

3)    πιπλέον τήν Ληξιαρχική Πράξι τελέσεως το γάμου ατο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

1) ταν κάποιος ρχεται ες γάμο Δεύτερο Τρίτο κ ΔΙΑΖΕΥΞΕΩΣ ΧΗΡΕΙΑΣ.

2)  Θά προσκομίσει σα δικαιολογητικά ναφέρονται ες τήν πρώτη περίπτωσι.

3)    πιπλέον τό πρωτότυπο διαζευκτήριο ες τό ποο ναγράφεται ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ καί τήν πόφασι το Δικαστηρίου (παραιτήτως ταν λύσι φόρα ες Πολιτικό Γάμο), μία Ληξιαρχική Πράξι θανάτου του τς συζύγου καί Πιστοποιητικότι δέν διελύθη τελεσθες Γάμος, πό τήν Μητρόπολι ποξέδωσε τήν δεια τελέσεως το γάμου ατο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Γάμος μεΕΤΕΡΟΔΟΞΟΣ (Χριστιανός μεν, αλλά όχι Ορθόδοξο).

1) Ο/ρθόδοξος θά προσκομίσει τά δικαιολογητικά ποναφέρονται ες τήν πρώτη περίπτωσι.

2)Ο/τερόδοξος (Καθολικός Προτεστάντης) θά προσκομίσειΠιστοποιητικό Βαπτίσεώς του καί Βεβαίωσι γαμίας τουπό τήν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ πονήκει. άν χει βεβαίωσι βαπτίσεως το μπορε νά πευθυνθε ες τόν ρμόδιό του δόγματός του ποδρεύει ες τήν θήνα ες τήν λλάδα καί νά λάβει τό Πιστοποιητικό γαμίας του. Τοτο πρέπει νά ναγράφει τόν βαθμό το γάμου πο θά τελέσει καί τι δέν χει συγγένεια μέ τό πρόσωπο πο θά συζευχθε (π.χ. θά συνάψει γάμο ΠΡΩΤΟ μετά τος τάδε μετά τοποίου/ τς ποίας οδεμία συγγένεια χει), καί τι γάμος θά τελεσθε ες τήν ερά Μητρόπολι Καισαριανης, Βύρωνος καί μηττου.

3) Ολλοδαποί πο δέν δύνανται νά προσκομίσουν Πιστοποιητικό γαμίας τους πό τό Κράτος, πό τόν τόπο καταγωγς τους πό Προξενική λλη ρχή το Κράτους ποχουν Διαβατήριο.

4)  πίσης θά προσκομίσουν α)τήν δεια Παραμονς τούς ες τήν Χώρα μας καί β) τό Διαβητήριο τούς τούτων δέν πρέπει νά χει λήξει διάρκεια σχύος τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε ξενόγλωσσο Πιστοποιητικό θά μεταφράζεται μόνο πό τό πουργεο ξωτερικν, Πρεσβεία Προξενεο τς Χώρας κδόσεώς του καί θά κατατίθενται καί τά δύο, πρωτότυπο καί μετάφρασι.

Συμβολαιογραφική πράξι βεβαίωσι το Νόμου 1599 στήν ποία νά δηλοται τι τά κ το γάμου ατο τέκνα θά βαπτισθον καί θά νταχθον στήν ρθόδοξη κκλησία, καί θά διδαχθον τήν ρθόδοξη πίστη. (γκύκλιος τς ερς Συνόδου 2141/19.4.1977).

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Καθυστέρησι φίξεως τς νύμφης θά δημιουργήσει ες σς, τούς προσκεκλημένους σας καί τήν νορία μεγάλη ναστάτωσι.

Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ

Νά ζήσετε ετυχισμένοι

Καί  γάμος σας νά εναι στερεωμένος

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΠΑΝΤΟΤΕ!

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού