επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

Οδηγίες για την τέλεσει του Ι. Μυστηρίου της Βαπτίσεως στην Ενορίας μας

Γιά τούς γονες, πού πρόκειται νά βαπτίσουν τό παιδί τους.

Τό βάπτισμα εναι χαρμόσυνο γεγονός γιά τήν κκλησιαστική κοινότητα, γιά τόν διο τόν νθρωπο πού βαπτίζεται, ταν εναι νήλικας, γιά τούς γονες του, γιά τήν οκογένειά του καί γιά τήν κοινωνία λόκληρη.

Τό Βάπτισμα εναι πό τά κυριότερα Μυστήρια τς κκλησίας καί συμμετοχή οουδήποτε σ΄ ατό τελεπό αστηρές προδιαγεγραμμένες προϋποθέσεις, οποες καθορίζονται πό τήν διδασκαλία τς κκλησίας, τό Κανονικό Δίκαιο καί τήν κκλησιαστική Τάξη.

1.  Τά Μυστήρια τς κκλησίας δέν εναι πλές θρησκευτικές τελετές, λλά τρόποι μέ τούς ποίους νθρωπος συμμετέχει στή ζωή το θεο καί περβαίνει τά ρια τς κτιστς, φθαρτς καί μαρτωλς πάρξεώς του. Ζεν θε, νωμένος μέ τόν θεό διά τοησο Χριστο. Διδακτικώτατα ναπτύσσεται τό θέμα ατό στούς λόγους τοσίου Πατέρα μς Νικολάου το Καβάσιλα πό τή θεσσαλονίκη πού ζησε τό 14ο αώνα «Περί τς ν Χριστ ζως». Παραθέτουμε μία παράγραφο πό τόν Πρτο λόγον του στήν ποία ναφέρει τι τό καθένα πό τά ερά Μυστήρια τς κκλησίας μς εναι πύλη το Ορανο:

«Διά τν ερν Μυστηρίων, σάν μέσα πό παράθυρα, «λιος τς Δικαιοσύνης» εσέρχεται στόν σκοτεινό τοτο κόσμο καί νεκρώνει τήν ζωή τς μαρτίας, πού εναι σύστοιχη μέ τοτο τόν κόσμο, καί νασταίνει τήν ζωή το Πνεύματος, πού εναι περκόσμια. Τό «Φς το κόσμου» νικ τόν κόσμο-ατό κριβς παινίσσεται Κύριος λέγοντας «γώ νενίκηκα τόν κόσμον»- εσάγοντας σέ θνητό καί πρόσκαιρο σμα τήν μόνιμη καί θάνατη ζωή. πως δηλαδή, ταν εσέλθη στό σπίτι τό φς τολίου, τό λυχνάρι δέν προσελκύει  πιά τά βλέμματα τν νθρώπων, λλά περισχύει καί πικρατε λαμπρότητα τολιακο φωτός, τό διο συμβαίνει καί σέ ατήν δ τήν ζωή: ταν λαμπρότητα τς μελλούσης ζως εσέρχεται διά τν ερν Μυστηρίων καί γκαθιστται στίς ψυχές τν νθρώπων, νικ τήν ζωή τς σαρκός καί τό κάλλος το κόσμου τούτου καί πισκιάζει τήν λάμψη του. Ατή εναι ν Πνεύματι ζωή, ποία, πως επε πόστολος Παλος, κατανικ κάθε σαρκική πιθυμία: Πνεύματι περιπατετε καί πιθυμίαν σαρκός ο μή τελέσητε».

ν Χριστ ζωή συγκροτεται μέ τά ερά Μυστήρια. ν Χριστ ζωή ννοομε τήν νωσή μας μέ τόν Χριστό. Ατή νωση τελετουργεται μέ τήν θεία Χάρι, μέ τό γιο Πνεμα πού νεργεταν τελονται τά για Μυστήρια πό τούς χοντες μέ κανονική χειροτονία τό χάρισμα τς ερωσύνης πισκόπους καί Πρεσβυτέρους.

2) Τό Βάπτισμα δέν εναι πίσης μία πλή κοινωνική κδήλωση κοσμικο μάλιστα χαρακτήρα. Εναι τό πρτο βασικό Μυστήριο τς κκλησίας διά τοποίου σφραγίζεται νθρωπος μέ τήν σφραγίδα τογίου Πνεύματος. Μέ τό Βάπτισμα νθρωπος ντάσσεται στό Σμα το Χριστο, πού εναι κκλησία.

Τό Βάπτισμα εναι κατά Χριστόν γέννησή μας. Μέ ατό λαμβάνουμε τήν δια τήν παρξη καί πόστασή μας, ν προηγουμένως βρισκόμασταν στήν νυπαρξία. Μέ τό προπατορικό μάρτημα νθρωπος χωρίσθηκε πό τόν θεό πού εναι ατοζωή καί «ντως ν» καί δηγήθηκε στήν πνευματική νυπαρξία.

Ο εχές πού ναγινώσκονται, ο δεήσεις πού ναπέμπονται, τά γιογραφικά ναγνώσματα (ποστολικό καί εαγγελικό) καί λα τά τελούμενα στηρίζονται στή διδασκαλία τς κκλησίας γιά τό Μυστήριο καί πιβάλλεται ο πιστοί νά γνωρίζουν ατή τή διδασκαλία γιά νά ννοον τά λεγόμενα καί πραττόμενα. πάρχουν σχετικά ρμηνευτικά βοηθήματα πού μπορετε νά μελετήσετε καί νά νημερωθετε καί νά καταρτισθετε.

3        κκλησία, φ΄του εσήχθη νηπιοβαπτισμός, γιά νά κατηχήσει στήν πίστη τό μικρό παιδί δέχεται τόν νάδοχο (δήλ. τόν Κουμπάρο Νονό), ποος καί ναλαμβάνει ργο γγυητού πέναντί της καί ναδέχεται μαζί μέ τούς γονες τήν ποχρέωση νά διδάξει τήν ρθόδοξη πίστη στό παιδί. Κατά τούς ερούς κανόνες τς κκλησίας μας δέν μπορε νά παραστεστό Μυστήριο το Βαπτίσματος νάδοχος : α) λλόθρησκος (δήλ. Μουσουλμάνος, σραηλίτης, Βουδδιστής κ.τ.λ.), β) τερόδοξος (δήλ. ρωμαιοκαθολικός, προτεστάντης κ.τ.λ) καί γ) ρνητής θεος. παγορεύεται πίσης νά εναι νάδοχος κενος πού χει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο. νάδοχος παγγέλλει τό «Πιστεύω» ντί το βαπτιζομένου. Τό «Πιστεύω δηλώνει τήν κκλησιαστική ατοσυνειδησία το βαπτιζομένου καί συγχρόνως ποτελε τήν μολογία τς πίστεως τς κκλησιαστικς κοινότητος στήν ποία ντάσσεται καί τήν ποία μολογεπίσημα, τι ποδέχεται.

4)    νάδοχος πιβάλλεται νά εναι νήλικας καί πιστός στό Θεό νθρωπος.

5) παραίτητη προϋπόθεση γιά τήν τέλεση το Μυστηρίου εναι συμφωνία καί παρουσία καί τν δύο γονέων το βαπτιζομένου. συμφωνία τούς ποδεικνύεται μέ τήν δήλωση πού κάνουν νώπιόν του φημερίου καί συγκατατίθενται στήν τέλεση το Μυστηρίου, πρίν πό τήν βάπτιση, καθώς καί μέ τήν πογραφή πού θέτουν στή βεβαίωση βαπτίσεως τήν μέρα τελέσεως το Μυστηρίου.

6)    Τό Βάπτισμα το παιδιο σς φείλετε νά τό τελέσετε στήννορία σας.κελλωστε θά καταγραφες νορίτης καί μέλος τς τοπικς κκλησιαστικς κοινότητος καί πό κε θά ξυπηρετεται σέ λη τή ζωή του. πιλογή λλης νορίας ντί τς δικς σας κάτ΄ρχήνπαγορεύεται. Σέ ξαιρετικές περιπτώσεις καί φοκτιμηθον, τι εναι σοβαροί ο προβαλλόμενοι λόγοι, μπορε νά πιτραπε, μέ κάποια οκονομική πιβάρυνση σς πέρ τς νορίας σας, πού γκαταλείπετε, γιά τήν ποία καί λαμβάνετε πόδειξη.

7)    Δέν πάρχουν στήν κκλησία κατηγορίες Μυστηρίων. Τά φτα θέρμανση νήκουν σέ λους καί χρησιμοποιονται νάλογα μέ τίς συνθκες. Γιά τή συντήρηση το Ι. Ναο, γιά τούς ερες καί τό προσωπικό του ερο Ναο μπορετε, ν θέλετε, νά προσφέρετε τι νομίζεται καί λαμβάνετε πόδειξη.

8)    άν πρόκειται γιά γυναίκα νάδοχο, τόσον ατή σο καί μητέρα το παιδιο πρέπει, κατά τήν Βάπτιση, νά εναι επρεπς νδεδυμένες.

9)    Κατά τήν διάρκεια το Μυστηρίου λοι ο παριστάμενοι φείλουν νά στέκονται μέ προσοχή, συχία καί ελάβεια, προσευχόμενοι, χωρίς φωνασκίες καί λλες ταξίες. Ο γονες φείλουν νά δώσουν τό παράδειγμα.

10) Τά «μαρτυρικά» πού μοιράζονται καί καρφιτσώνονται στούς προσκεκλημένους πρέπει νά εναι μόνο  Σταυρός στω μενταγιόν μέ τήν Παναγία.παγορεύονται λλα εδη πού μοιάζουν μέ ζα, εδωλολατρίκα ντικείμενα κ.τ.λ.

11) διαιτέρως πρέπει νά συστήσετε σ΄σους ναθέσετε ετε νά μαγνητοσκοπήσουν, ετε νά φωτογραφήσουν, ετε νά στολίσουν τόν Ναό, τι πρέπει νά συνεργασθον μέ τοπευθύνους του Ναο καί νά κολουθήσουν τίς δηγίες τους. πιβάλλεται λοι νά σέβονται τόσο τά ερά Μυστήρια σο καί τό χρο καί τήν ρα τς προσευχς.

12) κκλησία μς παρέδωσε, τι βαπτισθες νδύεται λευκά νδύματα συμβολίζοντα τήν καθαρότητα τς ψυχς καί τήν πνευματική ναγέννηση τονθρώπου.

13) πό το Πατέρες τς κκλησίας μς διδαχθήκαμε τό νήπιον νά λούεται μετά κτώ μέρες πό τς μέρας τοβαπτίσματος. Τά δέ νερά τς πολούσεως νά ρίπτονται ετε σέ τόπο βατο, ετε στήν θάλασσα, ετε σέ ποταμό, ετε στό χωνευτήριο τοερο Ναο. Ο γονες πρέπει νά φέρουν τό παιδί γιά νά μεταλαμβάνει τν χράντων Μυστηρίων κάθ΄κάστη Κυριακή.

14) Γιά ποιαδήποτε λλη πορία σς μπορετε νά πευθύνεσθε στόν φημέριό της νορίας σας. Μέ τόν φημέριο πίσης γκαίρως νά ρυθμίσετε τήν μέρα καί τήν ρα τελέσεως το Μυστηρίου. Συμβουλευθετε τόν πίσης καί γιά τά λικά πού θά χρησιμοποιηθον στό Μυστήριο (λάδι λις, κερί, σαπούνι κ.τ.λ).

Σς εχόμεθα  Θεός νά προστατεύει

τό παιδί σας, καί νά το χαρίζει γεία,

πρόοδο καί μακροζωία καί σέ σς καθημερινές

εκαιρίες γιά νά τό χαίρεσθε

καί νά τό καμαρώνετε.

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού